Actievoorwaarden Ziggo winactie - World Padel Tour Amsterdam

ACTIEVOORWAARDEN TICKET WINACTIE ZIGGO, WPT

Artikel 1: Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘winactie tickets ZiggoxWPT’ (verder te noemen: 'actie') van World Padel Tour Amsterdam Open, kantoorhoudend aan Rubensstraat 66, 1077 MZ Amsterdam.
 • Het betreft een tijdelijke actie, die wordt gehouden van 21 september t/m 25 september op de website van het World Padel Tour Amsterdam Open, op de actiepagina www.worldpadeltouramsterdam.com/winactie-ziggo
 • Deelnemers aan de actie verklaren bij deelname aan de actie akkoord te gaan met deze actievoorwaarden. Deze voorwaarden zijn altijd te raadplegen op de website van het World Padel Tour Amsterdam Open.
 • World Padel Tour Amsterdam Open behoudt zich te allen tijde het recht voor om de actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen, indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • De gegevens die World Padel Tour Amsterdam Open verkrijgt in het kader van de actie worden opgenomen in haar gegevensbestand en worden vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming behandeld. De gegevens worden gebruikt om te communiceren over de uitslag van de actie, producten en diensten van World Padel Tour Amsterdam Open. Voor meer informatie bekijk onze privacyverklaring.
 • Op deze actie is Nederlands recht en de gedragscode van klein promotioneel kansspel van toepassing.

Artikel 2: Prijzen

 • Uit de deelnemers worden 5 (vijf) deelnemers gekozen die ieder twee tickets winnen voor de vrijdagmiddag, tribune B/C op het World Padel Tour Amsterdam Open 2022. De winnaars worden via een persoonlijk bericht op de hoogte gesteld op uiterlijk maandag 26 september 2022.
 • Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld, tegoed of andere prijzen.
 • Gewonnen prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 3: Spelregels

 • Deelname aan de actie is gratis.
 • Deelnemers kunnen meespelen via de website van het World Padel Tour Amsterdam Open op www.worldpadeltouramsterdam.com/winactie-ziggo
 • Om kans te maken op de prijs mag je één keer meedoen met de actie.
 • Over de uitslag en de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • World Padel Tour Amsterdam Open mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden (of hiervan bij World Padel Tour Amsterdam Open het vermoeden bestaat, of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens World Padel Tour Amsterdam Open of derden). Ook behoudt World Padel Tour Amsterdam Open zich het recht voor gegadigden van deelneming uit te sluiten indien uitvoering van de vervoerovereenkomst in redelijkheid niet van haar gevraagd kan worden.
 • Deelname is uitgesloten voor alle World Padel Tour Amsterdam Open-medewerkers en een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie van deze actie.
 • Deelnemers wonen in Nederland en zijn minimaal 18 jaar of hebben toestemming van hun ouders/verzorgers voor deelname aan deze actie.
 • De deelnemer is verantwoordelijk voor de juiste verstrekking van gegevens. World Padel Tour Amsterdam Open is gerechtigd door de deelnemer opgegeven gegevens op juistheid te controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het uitsluiten van de actie.
 • Voor alle vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie, kunt u contact opnemen met World Padel Tour Amsterdam Open via info@worldpadeltouramsterdam.com
Centrale Markthal, Amsterdam
28 sep - 02 okt 2022