Algemene voorwaarden - World Padel Tour Amsterdam

BETREFT Algemene voorwaarden | World Padel Tour Amsterdam Open

DATUM Mei 2022

Algemene Ticketvoorwaarden

Deze algemene ticketvoorwaarden van de Organisatie zijn van toepassing op ieder aanbod en iedere overeenkomst voor de koop van tickets als ook gebruik van een Ticket (door een Eindgebruiker) voor de World Padel Tour Amsterdam Open via www.worldpadeltouramsterdam.co... en/of de hieronder genoemde website(s).

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de begrippen die zijn aangeduid met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.1 “Algemene Voorwaarden”: deze algemene ticketvoorwaarden van de Organisatie.

1.2 “Eindgebruiker”: degene op wiens naam het Ticket staat na personalisatie;

1.3 ‘’Organisatie”: Amsterdam Padel Tournament B.V. verantwoordelijk voor de organisatie van de World Padel Tour Amsterdam Open;

1.4 “WPT Amsterdam Open”: de World Padel Tour Amsterdam Open

1.5 “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen u en de Organisatie met betrekking tot aanbiedingen en bestellingen op de Website.

1.6 “Dagdeel”: het dagdeel waar u een Ticket voor hebt gekocht, aangegeven met datum, tijdstip en locatie.

1.7 “Locatie”: het gebouw of de locatie waar de padelwedstrijden worden georganiseerd.

1.8 “Ticket”: een toegangsbewijs voor een dagdeel van de World Padel Tour Amsterdam Open.

1.9 “u of uw”: diegene die via de Website met de Organisatie een Overeenkomst sluit of heeft gesloten.

1.10 “Website”: de ticketshop(s) van de Organisatie op: www.worldpadeltouramsterdam.com/tickets en https://shop.paylogic.com/bdd5ad16a9664354aec4c2d30e6fd163/tickets

1.11 “Geschillencommissie”: de geschillencommissie van de Organisatie zoals bedoeld in artikel 7.

Artikel 2 De Overeenkomst

2.1 De Overeenkomst komt tot stand doordat u het aankoopproces voor een Ticket op de Website volledig doorloopt, betaald hebt en een e-mail ontvangt met een bevestiging van uw aankoop van het Ticket.

2.2 De Organisatie is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een onjuiste of onvolledige invoer van gegevens in uw bestelaccount. Tickets zijn tijdsgebonden. Hierdoor vallen bestellingen niet onder de wettelijke bedenktermijn waardoor een aankoop niet meer ongedaan kan worden gemaakt.

2.3 Iedere Overeenkomst wordt uitsluitend gesloten in het Nederlands en door de Organisatie elektronisch gearchiveerd. U kunt hiervan een kopie opvragen bij de Organisatie.

2.4 In het kader van de Overeenkomst krijgt u als tegenprestatie voor de betaling van de ticketprijs – na personalisatie - een Ticket voor het sportevenement dat op een bepaalde datum en tijd, zoals vermeld in het toegangsbewijs, wordt gehouden.

2.5 U kunt per transactie maximaal 10 Tickets kopen.

Artikel 3 Prijs en kosten

3.1 Voor ieder Ticket bent u de Ticketprijs aan de Organisatie verschuldigd. De geldende Ticketprijs wordt gepubliceerd op de Website en aan u getoond voor het tot stand komen van de Overeenkomst. Door het sluiten van de Overeenkomst wordt de Ticketprijs geaccepteerd.

Artikel 4 Ticketvoorwaarden

Persoonlijk Ticket

4.1 Na het doorlopen van het aankoopproces dienen de Tickets te worden gepersonaliseerd. Daarmee worden Tickets op naam van de Eindgebruiker gezet. De wijze waarop u een Ticket kunt personaliseren is beschreven in de bevestigingsmail na aankoop.

4.2 Het personaliseren van het Ticket is niet verplicht.

4.3 Het Ticket wordt door de Organisatie aan de Eindgebruiker verstrekt per 1 juni (dit geldt voor beide gevallen, dus als iemand ticket personaliseert of als iemand ticket niet personaliseert).

Tickets

4.3 Een Ticket is het bewijs van een recht van toegang tot een dagdeel van het World Padel Tour Amsterdam Open voor één volwassene of kind.

Betaling

De Tickets moeten steeds vooraf worden betaald en dit via het online betalingssysteem. De bestelling is pas geldig na betaling van het volledige bedrag.

De Organisatie meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper. Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen.

Toegang

4.4 Om toegang te krijgen tot een dagdeel van de WPT Amsterdam Open dient u de medewerker van de Locatie in staat te stellen de barcode op het Ticket (print of mobiel) te scannen. Iedere barcode kan slechts één keer worden gebruikt. U bent er zelf verantwoordelijk voor om uw Ticket zodanig veilig te bewaren dat iemand anders niet in staat is om de barcode te tonen aan de ingang van de Locatie.

4.5 De Organisatie garandeert niet dat de padelwedstrijden worden uitgevoerd op de datum en het tijdstip die op het Ticket zijn aangegeven. De data van de dagdelen van de WPT Amsterdam Open kan worden gewijzigd. Als de Padelwedstrijden om wat voor een reden dan ook niet doorgaat, is de Organisatie niet verplicht om de koopprijs en transactiekosten van het Ticket aan u terug te betalen.

4.6 Tickets mogen niet worden gebruikt voor bedrijfsmatige doeleinden. Indien u een bedrijf bent en toegangsbewijzen voor padelwedstrijden wilt kopen voor het uitnodigen van gasten en/of voor andere bedrijfsmatige doeleinden dient u contact op te nemen met de Organisatie

info@worldpadeltouramsterdam.com

4.7 De Organisatie kan u de toegang tot een dagdeel van de WPT Amsterdam Open ontzeggen of u uit het betreffende Locatie laten verwijderen indien u naar de redelijke mening van de Organisatie in strijd handelt met een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Indien de Organisatie van dit recht gebruik maakt vervalt uw recht op toegang tot het Dagdeel zonder dat u recht heeft op terugbetaling van de ticketprijs.

Geen restitutie

4.8 Indien u de Tickets niet gebruikt bestaat er geen enkel recht op restitutie, behoudens in het geval zoals benoemd in artikel 5.4

4.9 Tickets die worden verkregen door middel van deelname aan promotionele acties van derden (win-acties etc.) dan wel door inwisseling van een voucher verkregen bij acties van derden komen nimmer - dus ook niet op grond van artikel 5.4 - voor restitutie in aanmerking.

Artikel 5 Bijzondere voorwaarden

Besmettelijke ziekten

5.1 Het is vanwege de bestrijding van besmettelijke ziekten in bepaalde situaties mogelijk dat een Ticket geen recht op toegang tot een Dagdeel biedt, indien de (centrale en/of lokale) overheid en/of een andere (overheids)instantie bepaalt dat dit Dagdeel met beperkt of zonder publiek plaats moet vinden.

5.2 Indien er door de (centrale en/of lokale) overheid en/of een andere instantie aanwijzingen worden verstrekt en/of voorwaarden worden gesteld aan het bezoeken van een Dagdeel, dan dient u zich stipt aan deze aanwijzingen en/of voorwaarden te houden.

5.3 Er bestaat – tot nader order - geen recht op toegang tot een Dagdeel bij de Locatie, indien bij binnenkomst geen geldig coronatoegangsbewijs (https://www.rijksoverheid.nl/o... sport/coronatoegangsbewijs) kan worden getoond.

Restitutie

5.4 Indien een Ticket op grond van artikel 5.1. geen toegang tot een Dagdeel kan bieden, wordt het aankoopbedrag minus administratie en/of restitutiekosten per ticket voor die specifieke Dagdeel gerestitueerd. Er bestaat geen recht op verdere compensatie dan de hiervoor bedoelde restitutie.

5.5 Er bestaat geen recht op restitutie indien een Ticket wel recht op toegang biedt maar u zich niet aan de aanwijzingen en/of voorwaarden van de (centrale en/of lokale) overheid en/of een andere (overheids)instantie voor het bezoeken van een wedstrijd kunt of wilt houden. [zoals bijvoorbeeld het tonen van een coronatoegangsbewijs].

Artikel 6 Locatie voorschriften

6.1 U bent verplicht om op eerste verzoek van de politie, een bevoegde medewerker van de Locatie of medewerker van de Organisatie uw Ticket en identiteitsbewijs te tonen en eventueel aan u verstrekte aanwijzingen direct op te volgen.

6.2 U mag de doorstroming van de Locatie niet belemmeren. Dit houdt in ieder geval in dat gebruik van toegangen, trappen, gangpaden en bordessen beperkt is tot het gebruik dat strikt noodzakelijk is voor het betreden, dan wel verlaten van de Locatie dan wel de (zit)plaats.

6.3 Bij het binnentreden van de Locatie mag u niet onder de invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen. Het bezitten van verdovende middelen in de Locatie is verboden. Bij een redelijk vermoeden van een dergelijke toestand door het controlerend personeel van het de Organisatie c.q. de Locatie, kan u de toegang tot het Dagdeel, zoals bedoeld in artikel 6.16, worden ontzegd.

6.4 In de Locatie zijn alcoholhoudende dranken niet toegestaan, behoudens in de Locatie gekochte alcoholhoudende dranken.

6.5 Het in de Locatie verkopen, dan wel te koop aanbieden of met het oog daarop in het bezit hebben van handelswaren, zoals dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes is niet toegestaan, behoudens verkoop door partijen die door de Organisatie zijn goedgekeurd.

6.6 Het in het bezit hebben van flessen, glazen, blikjes, stokken, spandoeken met, naar het oordeel van de Organisatie, discriminerende, beledigende, respectloze, provocerende en/of reclameteksten, kettingen, slag-, steek of stootwapens, vuurwerk, dan wel andere voorwerpen en middelen welke als wapen aangewend kunnen worden of als middel om de orde te verstoren dan wel de wedstrijden te verstoren of te belemmeren is niet toegestaan in de Locatie.

6.7 Het is niet is toegestaan om met reclame-uitingen (al dan niet in groepsvorm) de Locatie te betreden en/of commerciële- en/of marketing- en/of media-activiteiten zonder goedkeuring van de Organisatie uit te voeren.

6.8 U mag in de Locatie niet met een voorwerp of met vloeistof gooien.

6.9 U mag in de Locatie geen middelen bij u hebben of gebruiken welke, naar het oordeel van de Organisatie, onnodig hinder of overlast aan anderen veroorzaken of kunnen veroorzaken of gevaarlijk kunnen zijn voor een ander persoon of goed, daaronder begrepen middelen die overmatig lawaai maken zoals een misthoorn of toeter.

6.10 U mag zich in de Locatie niet provocerend of bedreigend gedragen of enig gevaar voor de veiligheid, het leven of de gezondheid van uzelf of van anderen scheppen, dan wel zich zodanig gedragen dat u hierdoor mogelijk schade toebrengt aan (eigendommen van) derden, de Locatie en/of de Organisatie, zoals bijvoorbeeld het beklimmen van lichtmasten, hekken, daken, boarding en andere toestellen of bouwwerken.

6.11 Het meebrengen van honden en andere dieren in de Locatie is verboden. Dit verbod is niet van toepassing op blindengeleidehonden en hulphonden.

6.12 U mag in de Locatie geen foto of video opnamen van de wedstrijden maken. Intellectuele eigendoms- en/of gebruiksrechten van in strijd met dit artikel gemaakte opnamen komen toe aan de Organisatie. Buiten de wedstrijden om mogen er foto’s gemaakt worden, echter mogen er geen grote, professionele, lenzen worden gebruikt. Het bereik van de lens mag maximaal 55mm zijn. Grotere lenzen zijn niet toegestaan. Hier wordt bij de ingang op gecontroleerd.

6.13 Doordat u gebruik maakt van uw Ticket accepteert u dat u door de Politie en/of de Organisatie en/of daartoe bevoegde medewerkers van de Locatie kan worden gefouilleerd en dat deze eventuele in uw bezit aangetroffen voorwerpen waarvan het bezit niet is toegestaan op basis van deze Algemene Voorwaarden mogen innemen en uit de Locatie verwijderen. Bij inname vervalt het recht op eigendom van de ingenomen voorwerpen.

6.14 De Organisatie heeft het recht om zaken die in strijd met de voorgaande bepalingen:

- naar de Locatie worden meegenomen te weigeren;

- zich in de Locatie bevinden te (doen) verwijderen.

6.15 Bij overtreding van de voorgaande bepalingen in de artikelen 6.1 tot en met 6.14 kan de organisatie u de toegang tot de Locatie ontzeggen dan wel uit de locatie (doen) verwijderen.

Artikel 7 Locatieverbod

7.1 Indien de Organisatie gebruik heeft gemaakt van haar recht uit artikel 6.5an zij u een Locatieverbod opleggen. Dit verbod houdt in dat u voor een bepaalde periode geen door de Organisatie georganiseerde padelwedstrijden mag bezoeken. De omvang van het locatieverbod hangt af van de ernst van de gedragingen die aanleiding hebben gegeven tot het ontzeggen van de toegang of de verwijdering uit de Locatie. Een locatieverbod wordt schriftelijk aan u medegedeeld.

7.2 Indien de Organisatie een Locatieverbod aan u heeft opgelegd kunt u daartegen een bezwaar indienen bij de Organisatie. Het bezwaar heeft geen opschortende werking. Het bezwaar dient u schriftelijk en aangetekend te verzenden aan de Organisatie. Het bezwaarschrift moet uiterlijk 14 dagen na dagtekening van het Locatieverbod door de Organisatie te zijn ontvangen. Het bezwaar zal worden behandeld door de Geschillencommissie. Als u het bezwaar te laat indient dan zal de Geschillencommissie uw bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaren. De Geschillencommissie zal op een ontvankelijk bezwaarschrift, binnen 30 dagen na ontvangst van het bezwaar door de Organisatie beslissen en haar besluit schriftelijk aan u mededelen. De Geschillencommissie handelt volgens het reglement dat voor de Geschillencommissie is opgesteld. Op uw eerste verzoek zal de Organisatie het reglement aan u toezenden.

7.3 Gedurende de looptijd van het Locatieverbod mag u geen Tickets kopen. Indien u toch beschikt over een Ticket kan de Organisatie u de toegang tot het Dagdeel ontzeggen.

Artikel 8 Beperking van Aansprakelijkheid/ Vrijwaring

8.1 De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade die u lijdt tijdens uw bezoek aan de Locatie cq de padelwedstrijden.

8.2 De aansprakelijkheid van de Organisatie voor schade die u lijdt in verband met een toerekenbaar niet nakomen van de Overeenkomst door de Organisatie is beperkt tot het totaalbedrag dat u aan de Organisatie hebt betaald voor de betreffende Tickets.

8.3 De aansprakelijkheid van de Organisatie voor schade die is ontstaan vanwege opzet of grove schuld van de Organisatie is niet beperkt.

8.4 U vrijwaart de Organisatie voor elk financieel nadeel dat zij lijdt als gevolg van uw niet nakomen van een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, zoals bijvoorbeeld het niet nakomen van de locatie voorschriften in artikel 6.

8.5 De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten en/of onjuiste informatie op de website www.worldpadeltouramsterdam.com.

8.6 In het geval van een technische storing van welke aard dan ook waardoor betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, is de Organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk.

Artikel 9 Diversen

9.1 De Organisatie heeft de uitvoering van de Overeenkomst (thans) (gedeeltelijk) uitbesteed aan Paylogic B.V. Paylogic B.V. kan namens de Organisatie haar verplichtingen onder deze Overeenkomst uitvoeren.

9.2 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen, met uitzondering van de geschillen omtrent locatieverboden zoals genoemd in artikel 6, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Artikel 10 Gegevensverwerking

10.1 De Organisatie verzamelt gegevens van u ten behoeve van het versturen van bij de Organisatie gekochte Tickets en om u te informeren of te laten informeren over wijzigingen met betrekking tot die Tickets en het Evenement waarvoor zij toegang geven.

10.2 De Organisatie verzamelt verder gegevens ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van een contractuele relatie met u of potentiële kopers van Tickets of voor het verbeteren van haar producten.

10.3 De Organisatie verzamelt verder gegevens om deze te gebruiken en te verstrekken (of anderszins ter beschikking stellen) aan derden ten behoeve van direct marketing doeleinden, ten behoeve van het doen van marktonderzoek of voor het toesturen van andere voor u mogelijk interessante informatie indien u hiervoor toestemming heeft gegeven (opt-in).

10.4 De gegevens worden verder verwerkt (al dan niet door derden) om reclame, nieuwsbrieven en overige informatie (al dan niet van derden) af te stemmen op u als persoon of potentiële koper van een Ticket indien u hiervoor toestemming heeft gegeven (opt-in).

10.5 De Organisatie gebruikt de (geanonimiseerde) gegevens verder voor het verkrijgen van managementinformatie, de ontwikkeling van producten en diensten, het bepalen van de (algemene) strategie of andere activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering.

10.6 Tenslotte gebruikt de Organisatie de gegevens voor het toepassen en uitvoeren van wetten, waaronder het voldoend aan wettelijke verplichtingen.

10.7 Direct marketing omvat onder meer direct mailing, telemarketing, SMS marketing, retargeting en persoonlijke verkoop.

Artikel 11 Privacy en veiligheid

11.1 De Organisatie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar Website en haar kopers van Tickets en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan de Organisatie verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De bescherming van de privacy bij het verwerken
van de persoonlijke gegevens van u is een belangrijke zaak.

11.2 Persoonlijke gegevens die worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen en de Nederlandse Reclamecode.

11.3 Bij de aankoop van een ticket vult u zelf uw gegevens in op de website en wordt u via een ‘opt-in’ de mogelijkheid geboden aan te geven dat u commerciële informatie en/of de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Indien u er voor kiest geen gebruik te maken van deze ‘opt-in’ mogelijkheid, ontvangt u van de Organisatie geen e-mails, anders dan e-mails die betrekking hebben op reeds gekochte Tickets (wijziging van aanvangstijd of locatie, afgelasting, etc.) of over evenementen waarbij de Organisatie en/of haar eventpartners bij betrokken is.

11.4 De Organisatie bewaart de gegevens van u niet langer dan noodzakelijk is. Na een periode van 5 jaar nadat u de laatste keer een e-ticket heeft geboekt, worden de gegevens uit het bestand verwijderd dat gebruikt wordt voor direct marketing activiteiten. Dit geldt voor het mailadres waarmee u heeft aangegeven reclame via e-mail te willen ontvangen. Deze gegevens worden bewaard tot na het moment dat u zich eventueel afmeldt. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor historische/statistische doelstellingen.

11.5 De Organisatie heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens van u te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden.

11.6 Indien u nog vragen heeft over het privacy beleid van de Organisatie, gegevens wilt laten verwijderen of als u inzicht wil in de gegevens die de Organisatie registreert, dan kunt u contact opnemen met de Organisatie.

11.7 Het privacy statement kan door de Organisatie worden aangepast. Het aangepaste reglement geldt vanaf de datum van publicatie op de website www.worldpadeltouramsterdam.com.

Artikel 12. Wijziging

12.1 Deze voorwaarden kunnen periodiek worden gewijzigd. De laatstelijk gepubliceerde versie is van toepassing.

Mochten er vragen zijn over de algemene voorwaarden dan kunt u een bericht sturen naar info@worldpadeltouramsterdam.com.

Business partners

Main partners
Official partners
International partners
Founding partners
AFAS Live
11 okt - 15 okt 2023